За нас


 

УСТАВ

НА

„ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ – СЪЮЗ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС“

(Изм. с Решение на Общо Събрание – 06.12.2012 г.)

(Приет на Общо Събрание – 20.12. 2011 г., изм.  с Решение на Общо Събрание – 11.04.2012 г. ., изм. с Решение на Общо Събрание – 06.12.2012 г., изм. с Решение на Общо събрание – 28.11.2013 г.)

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

 

Чл. 1. (1) (Изм. – 06.12.2012 г.) „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес”, наричано по-нататък "СЪЮЗЪТ", е независимо, професионално, доброволно СДРУЖЕНИЕ на работодатели - производители, осъществяващо дейност в частна полза.

(2) Съюзът е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1164, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 23.

(3) Съюзът осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, законите в Републиката и настоящия Устав.

(4) (Изм. – 06.12.2012 г.) Пълното наименование на сдружението е „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес”. На английски език наименованието на Съюза е “Made in Bulgaria – Union of small and medium enterprises”. Наименованието, седалището и адресът на управление се посочват на български и английски език във всички официални документи и издания на Съюза в България

СРОК

Чл. 2. Съществуването и действието на Съюза не се ограничават със срок или друго прекратително условие.

ПРИНЦИПИ

Чл. 3. Съюзът се изгражда и работи при пълна демократичност, доброволност, равенство и колегиалност.

Чл. 4. (1) Съюзът е независим от политически партии и организации.

(2) Съюзът взема решенията си независимо и автономно от държавните институции при строго спазване на императивните разпоредби на действащите нормативни актове. 

Глава втора

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 5.  (1) Предметът на дейност на Съюза е извършването на всички допустими от закона действия, имащи за цел подпомагане на членовете на Съюза при осъществяване дейността им и издигане на авторитета и доверието към стоките и услугите, произведени в Република България.

(2) Съюзът изпълнява функциите на организация на работодателите от индустриите, произвеждащи стоки и предлагащи услуги в Република България.

(3) Съюзът може да осъществява и допълнителна стопанска дейност, пряко свързана с основния предмет на дейност, в съответствие с изискванията на закона, този Устав и решенията на Общото събрание, като например, но не само – издателска и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, организиране на рекламни и представителни мероприятия и прояви, насочени към популяризиране стоките и услугите, произведени в Република Бъгария.

(4) Получените от Съюза приходи от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане на определените в устава цели. 

(5) Съюзът не разпределя печалба.

Чл. 6. Основни цели на Съюза:

Издигане на авторитета и доверието към стоките и услугите, произведени в Република България;

Формиране у широк кръг българи нагласата съзнателно да избират българските стоки и услуги като потребители;

Защита интересите на потребителите на стоки и услуги, произведени и извършващи се в Република България;

Защита и гарантиране правата и интересите на работодателите – членове на Съюза;

Предотвратяване на нелоялни търговски практики на българския пазар;

Недопускане на нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между членовете;

Подпомагане и поощряване на предприемаческата инициатива в производството на стоки и услуги в Република България;

Подобряването на работната среда и конкурентноспособността на производителите на стоки и услуги в Република България;

Защита на интересите на членовете на Съюза при усвояване на Национални и Европейски фондове;

Защита на членовете на Съюза от неправомерни действия на държавата и търговците по обществено приемлив начин;

Чл. 7. Средства за постигане на целите на Съюза:

Осъществяване на диалог с държавата и нейните органи от името на членовете на Съюза;

Осъществяване на диалог с търговци и търговски вериги;

Организиране на изложения и създаване на „тържища“ за продажба на стоки и услуги, произведени в Република България.

Вземане и отстояване на становища по спорни въпроси между производителите и търговците и ангажиране държавата за съдействие;

Следене за спазването и прилагането на законите, гарантиращи правата на потребителите;

Съдействие за практическа реализация на публично-частно партньорство на своите членове с държавата и общините;

Изразяване интересите на работодателите в отделните браншове и представляването им пред държавата, синдикатите и другите работодателски организации;

Подпомагане разработването на стандарти за качество и добри производствени практики за индустрията в Република България;

Създаване на Кодекс за професионална етика в отделните браншове;

Събиране на информация за нередности при производството и реализацията на стоки и услуги и ангажиране вниманието на компетентните държавни органи;

Изготвяне и поддръжка на информационна база и актуален регистър и каталог на фирмите - производители на стоки и услуги в Република България;

Създаване, подпомагане създаването и управлението на фондове за постигане на целите на Съюза.

Привличане на експерти и специалисти по данъчни, митнически, кредитни и други икономически и правни въпроси за изготвяне на становища по възникнали практически казуси;

Глава трета

УСТРОЙСТВО И ЧЛЕНСТВО

Устройство

Чл. 8. Съюзът има членски състав. Членуването се осъществява по реда на чл. 12.

Изисквания за членуване

Чл. 9. (1) Членове на Съюза могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, произвеждащи стоки и услуги, осъществяващи дейността си на територията на Република България, включително чрез техни клонове.

  (2) В Съюза могат да членуват браншови организации, учебни заведения, съсловни организации и юридически лица с нестопанска цел, които не са производители на стоки и услуги, но могат да съдействат за постигане и изпълнение на поставените цели и задачи. 

  (3) В Съюза могат да членуват и физически лица с особени заслуги към неговата дейност.

(4) Членуването в съюза е доброволно. Членове могат да бъдат само лицата по  предходните алинеи, които споделят целите на Съюза и приемат настоящия Устав.

(5) В Съюза не могат да членуват политически партии и движения, както и юридически лица, които пряко или чрез създадени към тях органи или юрисдикции осъществяват правораздавателни функции.

 

Видове членове

Чл. 10. Членовете на Съюза са редовни и почетни. 

 

Почетни членове

Чл. 11. (1) Почетни членове са физически лица, наградени от Управителния съвет /УС/ с почетния знак на Съюза за особени заслуги към дейността на Съюза. 

(2) Почетните членове не заплащат членски внос и участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас.

Възникване на членство

Чл. 12. (1) Членствените правоотношения възникват:

1. при приемане на нов член;

2. при вливане в Съюза на други сродни браншови и съсловни организации (юридически лица с нестопанска цел) – членовете на прекратените чрез вливане сдружения стават членове на Съюза.

(2) Редовни членове се приемат въз основа на писмена молба до УС, в която кандидатът заявява, че приема Устава и ще спазва Кодекса по чл. 7, т. 9 от този Устав. Молбата се подава чрез Изпълнителния директор.

(3) Членственото правоотношение възниква с приемането на решението на УС за приемане на кандидата.

(4) УС взема решение по молбата с обикновено мнозинство в едномесечен срок от нейното подаване.

(5) УС уведомява писмено кандидата за взетото решение относно членството му в Съюза в седемдневен срок от датата на вземане на решението. В уведомлението се посочва и размерът на дължимия членски внос, който трябва да се внесе в едномесечен срок от уведомлението.

(6) Писменият отказ или неразглеждането на молбата в срок може да се обжалва пред следващото Общо събрание на Съюза в едномесечен срок. Срокът започва да тече от момента на отказа или при липса на отговор на подадената молба, от момента на изтичане на едномесечния срок за произнасяне на УС.

(7) Общото събрание се произнася по жалбата на първото следващо събрание след нейното постъпване. Решението на ОС е окончателно.

 

Права и задължения на членовете

Чл. 13. (1) Редовните членове имат право:

  1. да участват в управлението на Съюза;

  2. да избират и да бъдат избирани в ръководните и контролните органи на Съюза;

  3. да участват в работата на Общото събрание и в провеждането на други мероприятия на Съюза;

  4. да бъдат информирани за дейността на Съюза, решенията на Общото събрание и УС, както и за периодичните издания на Съюза;

  5. да се ползват от имуществото на Съюза, както и от резултатите от неговата дейност, по ред определен от УС;

  6. да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми, свързани с осъществяването на тяхната стопанска дейност;

  7. да се ползват от социалните придобивки, осигурявани от Съюза;

  8. да напускат доброволно Съюза при условията на този Устав.

(2) Членовете на Съюза са длъжни:

  1. да спазват Устава, да изпълняват решенията на Общото събрание, Управителния съвет и другите органи на Съюза;

  2. да работят за постигане целите на Съюза;

  3. редовно да плащат годишния си членски внос;

  4. да не използват по какъвто и да е начин Съюза за цели, противоречащи на Закона, Устава, професионалната етика и гражданския морал;

  5. да пазят доброто име на Съюза;

  6. да информират УС за настъпили промени в ръководния им състав.

(3) Освен годишните членски вноски по т. 3 на предходната алинея, редовните членове на Съюза могат доброволно да заплащат и допълнителен членски внос в размери, определени от тях самите.

(4) За задълженията на Съюза членовете отговарят до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на Съюза. Съюзът не отговаря за задълженията на членовете си.

(5) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 

Прекратяване на членството

Чл. 14. (1) Членството в Съюза се прекратява:

1. с писмено заявление за доброволно напускане, отправено до УС. Напускането става в деня на подаването на заявлението. Направените до датата на подаване на заявлението вноски не се възстановяват;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение, съответно с прекратяване на юридическото лице като правен субект при липса на правоприемство;

3. с изключване;

4. при отпадане на членството;

5. с прекратяването на Съюза.

(2) (Изм. – ОС – 28.11.2013 г.) Прекратяване на членственото правоотношение по реда на чл. 14, ал. 1, т. 4 настъпва автоматично при невнасяне на установените в Устава имуществени вноски, както и при системно неучастие в дейността на Сююза. Прекратяването на членственото правоотношение поради отпадане се констатира с Решение на Управителния съвет по документи. 

 

Изключване на членове

Чл. 15. (1) Член на Съюза се изключва с мотивирано решение на УС в следните случаи:

  1. при нарушаване на Устава или приетия Кодекс за професионална етика;

  2. когато с действията и поведението си уронва престижа и уврежда интересите на Съюза;

  3. при отпадане на основанията за членство.

(2) Изключеният член губи правата си върху направените парични вноски и няма право на дял от имуществото при ликвидация.

(3) Решението на УС за изключване на член подлежи на обжалване пред ОС. 

(4) Решенията на ОС за изключване на член подлежат на съдебен контрол за законосъобразност и съответствие с Устава по общия исков ред.

 

Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Органи на Съюза

Чл. 16. (Изм. – ОС – 28.11.2013 г.) (1) Органи на Съюза са:

1. Общото събрание /ОС/;

2. Управителният съвет /УС/;

3. (нова – ОС -11.04.2012 г.) Контролен Съвет (КС).

  (2) Органите по ал. 1 се подпомагат в своята работа от: 

1. Изпълнителен директор на Съюза, който може и да бъде член и на УС;

2. Почетен председател

3. Постоянни и временни комисии, създадени по решение на УС, чиито наименования, състав и ред за работа се регламентират от съответни правилници, приети от УС.

4. Общинските структури на Съюза;

5. Отраслови (браншови) структури на Съюза.

 

Състав, формиране и провеждане на ОС

Чл. 17. (1) ОС на Съюза е върховният орган на Съюза, който се състои от всички редовни членове на съюза. 

(2) (Изм. – ОС – 28.11.2013 г.) Членовете на Съюза участват в работата на Общото събрание лично или чрез техните законни представители. Членовете могат да бъдат представлявани и от пълномощник, упълномощен с изрично писмено датирано пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание.

  (3) Не разполага с право на глас в ОС член на съюза, който е в ликвидация или за когото е открито производство по несъстоятелност.

(4) При издадени две или повече пълномощни, валидно е пълномощното с по-късната дата.

Чл. 18. (1) Общото събрание е редовно и извънредно.

(2) Редовното ОС се провежда веднъж годишно. То се свиква по решение на УС на Съюза с покана, обявена от председателя на УС най-малко един месец преди датата на събранието.

  (3) Извънредно ОС се провежда при необходимост и се свиква:

 1. по решение на УС, взето с обикновено мнозинство;

 2. по искане най-малко на 1/3 от членовете на Съюза. 

(4) Общото събрание се свиква с Покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, вида на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

(5) (Изм. – ОС – 06.12.2012 г.) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Съюза, най-малко един месец преди насрочения ден. Тя се публикува и в един централен ежедневник и/или се разпраща на членовете на съюза и по електронната поща.

Заседания на ОС

Чл. 19. (1) (Изм. – ОС – 28.11.2013 г.) Заседанието на ОС се открива от председателя на УС или от негов заместник, а при невъзможност – от най-възрастния член на УС, и под негово ръководство се избират ръководни и работни органи на събранието, които са предложени от УС или от ОС. Всички органи на събранието се избират с явно гласуване.

(2) Общото събрание на Съюза е законно, ако присъстват най-малко 1/4 от членовете. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и неговите решения са валидни, независимо от броя на присъстващите членове.

(3) Всеки член на Съюза има право само на един глас.

(4) Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него или до юридически лица, в които е управител или може да наложи или препятства вземането на решения от тях.

(5) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. За изменение и допълнение на Устава на Съюза се изисква квалифицирано мнозинство - 2/3 от присъстващите.

(6) Гласуването се провежда явно, освен в изрично посочените в Устава случаи.

(7) За заседанието на ОС се избира председател на събранието, протоколчик и помощни комисии. Води се протокол, в който се отразяват всички решения и изборни резултати.

(8) Протоколът се удостоверява с подписите на председателя на ОС, лицето водило протокола и от членовете на комисията по избора, ако има избрана такава.

 

Правомощия на ОС

Чл. 20. Общото събрание на Съюза приема решения по всички основни въпроси от дейността на Съюза, в т.ч.:

1. приема, изменя и допълва Устава;

2. (Изм. – ОС – 11.04.2012 г.) определя с явно гласуване членовете на УС и КС;

3. (нова – ОС – 28.11.2013 г.) избира почетен председател;

4. приема отчета за дейността на УС; 

5. приема Кодекса за професионална етика;

6. определя стратегията и приема програма за основните задачи;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приема бюджета на съюза;

9. изслушва и приема доклади за работата на Съюза и неговите ръководни органи;

10. приема отчета за наличното имущество на Съюза, отчета за изпълнението на бюджета на Съюза за изтеклата финансова година;

11. разглежда и решава жалби против решенията на УС;

12. освобождава или не освобождава от отговорност членовете и председателя на УС, както и на Комисиите.

 

Състав и избиране на УС

Чл. 21. (1) (Изм. – ОС – 28.11.2013 г.) УС е управителен орган на Съюза. Той се състои от 7 (седем) до 13 (тринадесет) членове, които се избират от ОС за срок от пет (5) години.

(2) За членове на УС могат да се избират физически лица. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да предлагат за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете  отпадат от състава на УС при фактическа невъзможност да упражняват функциите си в продължение на повече от шест месеца, както и по заявено собствено желание. Тези обстоятелства се констатират с мотивирано решение на УС, който продължава да функционира в намален състав до избирането на съответни нови членове.

(3) УС не може да включва повече от един представител на който и да е член на Съюза. 

Правомощия на УС

Чл. 22. (1) (Изм. – ОС – 28.11.2013 г.) Управителният съвет управлява Съюза като:

1. свиква и организира провеждането на Oбщо събрание на Съюза;

2. организира дейността на Съюза;

3. (Изм. – ОС – 28.11.2013 г.) избира председател и двама заместници на УС; 

4. избира изпълнителе<


 УСТАВ НА „ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ – СЪЮЗ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС“

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ