Актуално състояние на търговските отношения между големите дистрибутори и доставчиците на хранителни продукти

17.09.2013

На 12 юли 2012 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с член 29, точка А от Реда и условията за прилагане на Правилника за дейността, да изготви становище по собствена инициатива относно: „Актуално състояние на търговските отношения между големите дистрибутори и доставчиците на хранителни продукти ".

 


Направени са следните заключения и препоръки:
1.1 ЕИСК отбелязва, че във всички държави големите компании за продажба на дребно образуват олигопол. Според статистическите данни относно пазарните дялове шепа търговци на дребно навсякъде контролират по-голямата част от пазара. Според ЕИСК това олигополно положение предоставя на дружествата, които са негови членове, огромно влияние при водене на преговори с доставчиците, така че те имат възможност да налагат на последните търговски условия, които далеч не са балансирани.
1.1 ЕИСК отбелязва, че дружествата, които формират олигопола, се конкурират помежду си само по отношение на потребителите. Те водят борба помежду си, за да спечелят нови потребители, но по отношение на доставчиците конкуренция почти не се проявява. И въпреки че конкуренцията между дружествата по отношение на потребителите се фокусира преди всичко върху продажните цени, тя не отчита в достатъчна степен различните социални и екологични аспекти, характерни за качеството като цяло1.
1.3 ЕИСК посочва, че липсва прозрачност в областта на ценообразуването и маржовете на различните оператори. В действителност поради отстъпките на големите дистрибутори, покупната цена, заплащана на доставчика, не отразява реалната му печалба, свързана с неговия продукт.
1.4 ЕИСК е убеден, че когато една договаряща страна може да налага своите условия на търговските си партньори, няма свобода на договаряне. Според ЕИСК злоупотребите и антиконкурентните практики, прилагани от големите дистрибутори по отношение на доставчиците на хранителни продукти, показва, че липсва истинска свобода на договаряне. Злоупотребите нанасят вреди не само на производителите, но и на потребителите (особено в дългосрочен план). По принцип мащабът на настоящите злоупотреби нанася вреда на обществения интерес и по-точно на икономическия интерес на държавите.
1.5 Според ЕИСК особено тревожни злоупотреби се извършват само в рамките на отношенията между големите дистрибутори и техните доставчици на хранителни продукти. Те не се прилагат нито от хранителната промишленост спрямо селскостопанските производители, нито от големите дистрибутори спрямо доставчиците на стоки, различни от хранителните продукти.
1.6 ЕИСК посочва, че в някои държави членки опитите на селскостопанските производители и на преработвателите да създадат групи от производители са били възпрепятствани от националните органи по конкуренцията, тъй като тежестта на тези групи е била оценена само въз основа на националното производство.
1.7 ЕИСК посочва неуспеха на пазара, тъй като нещата продължават да се влошават в една недостатъчно добре организирана система.
1.8 Според ЕИСК саморегулирането не е достатъчно противодействие срещу констатираните нарушения. Не „етичните кодекси" ще възстановят баланса в тези търговски отношения. Самото естество на злоупотребите изисква и оправдава забраната им със закон.
1.9 ЕИСК призовава Европейската комисия да се заеме с темата за олигополите, да изследва истинската им сила и влияние, да определи до каква степен тяхното въздействие е сравнимо с това на монополите и след това да промени по подходящ начин принципите на регламентиране на конкуренцията.
1.10 ЕИСК отправя искане към Европейската комисия също да признае липсата на свобода на договаряне в отношенията между големите дистрибутори и доставчиците на хранителни продукти.
1.11 ЕИСК отправя искане към Европейската комисия да предложи решения, които да направят системата по-прозрачна. Най-добре би било отстъпките на големите дистрибутори да бъдат изтеглени „напред", т.е. дружествата да бъдат задължени да включват цените на различните услуги, фактурирани на доставчиците, в покупната цена на продукта. Това би дало възможност да се види реално колко е получил доставчикът за своя продукт.
1.12 ЕИСК отправя искане към Европейската комисия да даде ясни инструкции на националните органи по конкуренцията, за да могат при оценката на възможностите на групите от производители за водене на преговори да вземат под внимание съответния пазар, а именно всички хранителни продукти от една и съща категория, предлагани на пазара на съответната държава, а не само тези, които са били произведени в държавата.
1.13 ЕИСК настоятелно призовава Европейската комисия да изостави идеята за саморегулиране и да предложи задължителен правен текст, за да се подобри положението във веригата на селскостопанските и хранителните продукти, като се насърчава конкуренция без нарушения. Концепцията за регламентиране не трябва да се основава на защитата на конкуренцията, а следва да даде възможност на държавата, чийто икономически интерес е застрашен, да участва като ищец в административните и съдебните производства.
1.14 И накрая, ЕИСК счита, че е необходимо да се създадат закони в смисъла на „корпоративен избор", надхвърлящи обикновената пазарна логика, за да се премахне тенденцията към концентрация на все по-силни големи дистрибутори и да се насърчат другите форми на търговия, като дребните независими търговци, кварталните пазари или преките продажби от производителя на потребителя. Във връзка с това ЕИСК призовава Комисията да отдели особено внимание на по-късите вериги в документите, които подготвя в областта на борбата с разхищението на храни.

 

С пълния текст на документа можете да се запознаете в приложения файл.


 СТАНОВИЩЕ на Европейския икономически и социален комитет относно „Актуално състояние на търговските отношения между големите дистрибутори и доставчиците на хранителни продукти“

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ