Становище на Съюз Произведено в България по предложенията за изменение на Закона за ДДС и Закона за счетоводството

20.05.2014

- Съюзът изцяло подкрепя вдигането на прага за задължителна регистрация от 50хил на 100хил лв. Това изменение дори доста  закъсня във времето. Много от малките семейни фирми наистина се стараят всячески да избегнат  задължителното регистриране по ЗДДС, защото тези 20% ДДС върху техните стоки/услуги имат значително влияние за цялостни оборот и финансово състояние. Регистрацията по ЗДДС освен чисто финансовото изражение на тези 20% върху стойността, както правилно е отбелязано, има и бюрократично усложняване, което се изразява в ежемесечно отчитане пред НАП, спазване на многобройните и немаловажни изсиквания на ЗДДС. Като цяло се натоварва в няколко аспекта субекта. За малкия бизнес това означава много повече усложнения и тежести, отколкото ползи. Със сигурност ще намалее практиката един собственик да има няколко дружества с една и съща дейност за да разделя оборотите и да не се премине прага за регистрация
- Измененията относно Годишния финансов одит на непубличните акционерни дружества по чл.38 ЗСч трябва да се облекчи, както е предложено или да се сложат прагове на обороти и активи, над които прагове да е задължителен одита;
- повдигане на праговете за едноличните търговци по чл.32 ЗСч – по-голямата част от едноличните търговци са в обхвата на „микропредприятия“. Повишението на цитираните прагове би улеснило отчетността на значителен брой еднолични търговци, което от своя страна наистина ще спести разходи, които веднага да се усвоят от дейността на микропредприятието.

Становището на Съюза е, че тежестта на отчетността върху микро и малкия бизнес има осезаемо влияние върху самото предприятие. Самата структура на управление в малкия бизнес и в големия е различна. Докато големите предприятия имат финансов и човешки ресурс, с който да се справят с изискванията за отчетност (и те го правят ежедневно в дейността си), то бюрократичните и документални задължения на малките и микро предприятия отнемат значителен за техния потенциал ресурс. В самата обосновка има доказана история – след увеличение на праговете за ЕТ и облекчение на отчетността се наблюдава увеличение на обората два пъти за последните 10 години. Това правило ще се докаже не само за ЕТ, но и за другите форми на дружествата от малкия и микро бизнес. С опростяването на отчетността, все повече ресурси ще остават за вътрешно развитие на тези предприятия – увеличение на заплати, развитие на обекти, „изсветляване“ на обороти от сивия сектор. Така ще се увеличат приходите в бюджета от осигурителни вноски и годишни данъци по ЗКПО.

Съюзът подкрепя всяка стъпка в посока на опростяване и облекчаване на документалното отчитане на микро и малките дружества.

 

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ