Кандидатстване по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 в направлението „Подобряване на производствения капацитет в МСП"

06.04.2015

 

На 03.04.2015 г. Министерство на икономиката публикува на своята страница Насоки за кандидатстване по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 в направлението „Подобряване на производствения капацитет в МСП".

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати еповишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП.

Както е известно малките и средните предприятия играят основна роля в развитието на българската икономика. Те са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи, източник са на предприемачески умения и иновации. В този аспект усилията на страната ни да създаде конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане развитието на МСП, защото те са най-чувствителни към промени в бизнес средата.

По данни на НСИ за 2013г. броят на МСП в България е 311 776, като те осигуряват около 3/4 от общата заетост в предприятията. Съгласно Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 производителността в МСП продължава да е 2.3 пъти по-ниска отколкото в големите предприятия. България продължава да наваксва изоставането в този показател от останалите държави-членки и въпреки най-високият ръст в ЕС в производителността, все още българските МСП изпреварват по този показател единствено румънските.

Българските МСП продължават да изпитват ограничения по отношение на конкурентоспособността си на регионалния, вътрешноевропейския и световния пазар, дължащи се най-вече на:

-  високи производствени разходи и необходимост от оптимизация на производствените вериги;

-  използването на морално остарели технологии за осъществяване на производствени процеси;

-  липсата на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене;

-  в някои сектори - по-ниско качество на произвежданите продукти.

МСП регулярно изпитват трудности с набирането на капитал или кредитен ресурс. Техните ограничени ресурси лимитират достъпа им до нови технологии и системи за управление, което се отразява негативно на ефективността на производството и възможностите за достъп до пазари, устойчиво развитие, присъствие и ефективно използване на ползите от растежа на тези пазари.

Очакваните резултати от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са свързани с подобряване на конкурентоспособността на предприятията и създаване на потенциал за експорт и като резултат- подобряване на пазарното присъствие на българските МСП чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по- висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.  В съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" проектните предложения по настоящата процедура следва задължително да имат принос към постигането на поне един от следните индикатори за резултат:

-  Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП и/или

-  Производителност на МСП;

- Информацията за постигане на индикаторите ще бъде предоставяна служебно от НСИ. При сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бенефициентът следва да попълни декларация по образец за съгласие за ползване на данни на предприятието за целите на отчитането по оперативната програма

Формулярът за кандидатстване, кандидатите следва да предоставят информация по посочените по-долу индикатори като имат предвид, че посочените от тях стойности ще бъдат оценявани по критериите съгласно Раздел ІІІ „Ефект от изпълнението на проекта"от Приложение 3 „Критерии и методология за оценка":

- Вътрешна норма на възвръщаемост (2015-2019 г.);

- Нарастване на производителността (2015-2019 г.);

- Увеличаване на приходите от износ (2015-2019 г.);

- Повишаване на ефективността на производствените разходи (2015-2019 г.).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти„Подобряване на производствения капацитет в МСП" е както следва:

 

Общ размер на безвъзмездната    Средства от Европейския фонд            Национално 
финансова помощ                             за  регионално развитие                     съфинансиране

 

293 374 500 лева                                    249 368 325 лева                                  44 006 175 лева

150 000 000 евро                                    127 500 000 евро                                  22 500 000 евро

 

 

Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от технологична интензивност на секторите на икономическа дейност:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

Интензивни на знание услуги

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

 

146 687 250 лева

75 000 000 евро

 

29 337 450 лева             15 000 000 евро

117 349 800 лева           60 000 000 евро

 

Допълнително е предвидено следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от категорията[1]на предприятието-кандидат:

 

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични и средно

високотехнологични

промишлени

производства

14 688 725 лева        7 500 000 евро

51 340 537.5 лева   26 250 000 евро

80 677 987.5 лева    41 250 000 евро

Интензивни на знание услуги

2 933 745 лева          1 500 000 евро

10 268 107.5 лева     5 250 000 евро

16 135 597.5 лева       8 250 000 евро

 

Нискотехнологични и средно

нискотехнологични

11 734 980 лева        6 000 000 евро

41 072 430 лева       21 000 000 евро

64 542 390 лева        33 000 000 евро

 

9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощв зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

100 000 лева

200 000 лева

300 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

500 000 лева

750 000 лева

1 000 000 лева

ВАЖНО: Без възмезди ата финансова помощ по процедурата, заедно с договорената[2] за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК към съответния краен срок за подаване на проектни предложения, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия.В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на тези прагове, Оценителната комисия служебно ги намалява до максимално допустимия размер. Периодът от седем години обхваща:

- за Първия краен срок: 30.06.2008 г. - 30.06.2015 г.

- за Втория краен срок:20.09.2008 г. - 20.09.2015 г.

- за Третия краен срок: 30.09.2008 г. - 30.09.2015 г.

 

в)   в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните единици за статистически цели
(административна област), в който ще се изпълнява проекта, за който се кандидатства.

 

10.Процент на съфинансиране

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извънЮЗР

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР

Микро и малки  предприятия

70%

45%

Средни предприятия

60%

35%

 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1/Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2/Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;

Клонове на юридически лица, регистрирани в България,не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Кандидатите по настоящата процедура са длъжни да удостоверят, че са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия и по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Е към Насоките за кандидатстване).

 

ВАЖНО:Преди сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва документална проверка на декларираната от одобрените кандидати категория на микро, малко или средно предприятие. В случайче бъде установена погрешно декларирана категория, довела до одобрение на интензитет на безвъзмездната финансова помощ по-висок от максимално допустимия за установената категория преди сключване на договора и/или до неправилно класиране, ще бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за съответния кандидат.В случай че в категорията/статуса на одобрен кандидат преди сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ настъпи промяна и в резултат на промяната интензитетът на помощта надхвърля максимално допустимия за новата категория съгласно т. 10 на Насоките, за съответния кандидат ще бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

З/Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;

4/Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби[3]

Микро предприятие

> 250 000 лева

Малко предприятие

> 1 000 000 лева

Средно предприятие

> 6 000 000 лева

5/Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти"

С21 „Производството на лекарствени вещества и продукти"

С26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти"

С27 „Производство на електрически съоръжения"

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение"

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета"

СЗО „Производство на превозни средства, без автомобили" Интензивни на знание услуги: J58 „Издателска дейност"

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика"

J60 „Радио- и телевизионна дейност"

J61 „Далекосъобщения"

J62 „Дейности в областта на информационните технологии"

J63 „Информационни услуги"

М72 „Научноизследователска и развойна дейност"

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти"

С11 „Производство на напитки"

С13 „Производство на текстил и изделия оттекстил, без облекло"

С14 „Производство на облекло"

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм"

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене"

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон"

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители"

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти"

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси"

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини"

С24 „Производство на основни метали"

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване"

С31 „Производство на мебели"

С32 „Производство, некласифицирано другаде"

СЗЗ „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване".

 

Пълният текст на насоките можете да видите на http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=975

 

 

 Определянето на категория-а на предприятията е в съответствие с разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия, които не са в противоречие с определението за МСП съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

[2] В случай че договорът е приключил или прекратен, ще бъде взет предвид реалния размер на получената от бенефициента помощ.

[3] Раздел А „Приходи", т.1 „Приходи от оперативна дейност", ред „Нетни приходи от продажби" от приходната част на Отчета за приходите и разходите за съответната година.

 

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ